Fra juni 2020 skal du som sælger på en markedsplads have mere information om rangering af søgeresultater og have besked, hvis markedspladsen ændrer i vilkår og betingelser. En netop vedtaget forordning fra EU giver nemlig erhvervsbrugere af online platforme og søgemaskiner en række nye rettigheder.

De nye regler er primært koncentreret om to hensyn; øget gennemsigtighed for erhvervsbrugere af online platforme og søgemaskiner samt forbedrede klagemuligheder.

Udgangspunktet for de nye regler var undersøgelser gennemført af EU-kommissionen, der viste, at erhvervsbrugerne af online platforme mangler gennemsigtighed omkring vilkår og betingelser, adgang til data mv. og at der ofte er et ulige styrkeforhold imellem platformen og erhvervsbrugeren i førstnævntes favør. I 2018 fremsatte EU-kommissionen derfor et forslag til en forordning, der skulle fremme retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af platforme og i juni 2019 blev reglerne vedtaget.

DI har fulgt forhandlingerne og har arbejdet for at sikre øget gennemsigtighed for dem, der sælger via platforme. Derudover har det været vigtigt for DI at sikre de bedst mulige vilkår for, at der kan udspille sig en sund konkurrence imellem platformene, blandt andet ved at give plads til at nye spillere kan opstå.

Hvem gælder reglerne for?

Reglerne gælder for online platforme og søgemaskiner, der leverer deres tjenester til virksomheder, der er etableret i et EU-land, og som tilbyder varer eller services til forbrugere i EU.

Online platforme dækker bl.a. over online markedspladser (f.eks. Amazon eller Ebay), app-butikker (f.eks. Apple App Store og Google Play), sociale medier for virksomheder og prissammenligningstjenester.

Online søgemaskiner dækker over søgemaskiner, der på forespørgsel om et emne, leverer en række resultater relateret hertil (f.eks. Google, Yahoo! og Bing).

For så vidt angår platforme gælder reglerne i den nye forordning kun for kontrakter, hvor vilkår og betingelser er ensidigt defineret af platformene.

Hvad er nyt?

De nævnte tjenester får en række forpligtelser i forhold til deres erhvervsbrugere, herunder blandt andet:

 • Vilkår og betingelser for erhvervsbrugere af online platforme skal være let forståelige og tilgængelige. Derudover skal ændringer varsles minimum 15 dage i forvejen. Er der tale om ændringer, der kræver komplekse tilpasninger for erhvervsbrugerne, skal varslet være længere. Ændringerne skal varsles på et såkaldt ”varigt medium”, f.eks. en e-mail.
 • Begrænsning eller suspension: En erhvervsbruger skal have besked, hvis en platform vil begrænse eller suspendere deres varer eller ydelser på platformen. Beskeden skal gives på et varigt medium, indeholde en begrundelse og erhvervsbrugeren skal have klarhed over mulighederne for at klage via det interne klagesetup.
 • Opsigelse: Hvis en platform vil opsige en erhvervsbruger, skal erhvervsbrugeren have besked på et varigt medium minimum 30 dage i forvejen samt en begrundelse for opsigelsen.
 • Underretning fra tredjeparter: Hvis begrænsning, suspension eller opsigelse sker som følge af anmeldelse fra en tredjepart, skal erhvervsbrugeren have mulighed for at se indholdet af anmeldelsen.
 • Ranking: Online platforme og søgemaskiner skal beskrive de primære parametre, der er bestemmende for rangering af søgeresultater. For online platforme skal beskrivelsen indgå i vilkår og betingelser og for søgemaskiner skal beskrivelsen være offentligt tilgængelig. Hvis der i de primære parametre indgår en mulighed for at påvirke ranking mod direkte eller indirekte betaling, skal det fremgå. Hvis en udbyder af en online søgemaskine på baggrund af en anmeldelse fra en tredjepart har fjernet et bestemt websted, skal udbyderen give virksomhedswebstedsbrugeren mulighed for at gennemse anmeldelsens indhold. Platforme og søgemaskiner forpligtes ikke til at afsløre detaljerne i deres rankingmekanismer eller deres algoritmer. EU-kommissionen udarbejder retningslinjer på området.
 • Tilknyttede produkter: Hvis forbrugeren, fra platformen eller tredjeparter, tilbydes tilknyttede varer eller tjenesteydelser igennem platformen skal dette fremgå af vilkår og betingelser sammen med en beskrivelse af, om erhvervsbrugeren også kan tilbyde sine tilknyttede varer og tjenesteydelser igennem platformen.
 • Forskelsbehandling: Hvis en platform eller en søgemaskine har forskellige vilkår for hhv. platformen selv (eller en erhvervsbruger, som platformen/søgemaskinen kontrollerer) og for andre erhvervsbrugere, skal det fremgå af vilkår og betingelser. Det gælder særligt, hvis forskelsbehandlingen dækker f.eks. ranking eller adgang til data genereret via et salg.
 • Særlige kontraktbetingelser:
  – Platforme må som udgangspunkt ikke indføre ændringer i betingelser og vilkår med tilbagevirkende kraft.
  – Platforme skal sikre, at deres vilkår og betingelser indeholder oplysninger om, hvordan erhvervsbrugeren kan bringe kontraktforholdet til platformen til ophør.
  – Platforme skal i deres vilkår og betingelser beskrive i hvilket omfang de oplysninger, der gives eller genereres af erhvervsbrugeren, opretholdes efter at kontrakten imellem platformen og erhvervsbrugeren er udløbet.
 • Data: Platforme skal i deres vilkår og betingelser beskrive erhvervsbrugernes adgang – eller mangel på samme – til den data, som kunderne deler med platformen, eller som genereres igennem salget. Derudover skal det fremgå, hvis platformen deler den data med tredjepart.
 • Restriktioner: Det skal fremgå platformenes vilkår og betingelser, hvis platforme sætter begrænsninger på erhvervsbrugernes mulighed for at tilbyde de samme varer eller ydelser via andre tjenester. Derudover skal platformen beskrive årsagen til at have disse begrænsninger.
 • Internt klagesystem: Platforme skal etablere et internt system for klagehåndtering. Det skal være let og omkostningsfrit for erhvervsbrugere at anvende. Små platforme med under 50 ansatte og en omsætning på under 10 mio. EUR er fritaget fra at skulle etablere et internt klagesystem.
 • Mediation: Platforme skal identificere mindst to uafhængige mediatorer, de vil bruge i tilfælde, hvor de har en uoverensstemmelse med en erhvervsbruger. Platformene skal betale en rimelig andel af omkostningerne relateret til håndtering af den enkelte sag. Små platforme med under 50 ansatte og en omsætning på under 10 mio. EUR er fritaget fra forpligtelsen til at identificere mediatorer.
 • Håndhævelse: Organisationer og sammenslutninger af virksomheder, der repræsenterer erhvervsbrugeres interesser, kan indbringe en sag for domstolene for at forhindre eller forbyde manglende overholdelse af forordningen.

Hvornår træder reglerne i kraft?

Den nye forordning er vedtaget og reglerne gælder fra juni 2020. Reglerne skal evalueres, når de har været gældende i 18 måneder.

Du kan finde forordningen her: Forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester